Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แบบฝึกภาษาไทยเรื่องสระ เหมาะสำหรับอนุบาล-ป.1

หน่วยพัฒนาอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง Read Right For Child. (RRC.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก เขต2 ได้เผยแพร่ นวัตกรรมที่เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนบนพื้นที่สูง เผ่าต่างๆ ได้เรียนภาษาไทย โดยได้จัดทำสื่อภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้  โดยแก้ปัญหาครูที่ไม่มีทักษะในการเรียนการสอนภาษาไทยได้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสื่อมีความสวยงาม น่าใช้ เหมือนกับหนังสือที่ขายแพงๆ เหมาะสำหรับนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างดี ต้องขอขอบพระคุณทีมงาน คณะครู และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก เขต 2 ที่ได้กรุณาเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนชุดนี้และชุดอื่นๆอีก...

Read more