Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

กมว.ออกเกณฑ์ใหม่ให้ใบวิชาชีพทางการศึกษา

(10 มิ.ย.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุม กมว.มีมติเห็นชอบการจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยจะเริ่มใช้กับนิสิต นักศึกษาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยนิสิตนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรครูทุกคนเข้าสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยจะสอบวิชาความเป็นครู และ วิชาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.1) จำนวน 17 สาขา“ จากเดิมที่คุยกันว่าจะสอบแค่วิชาความเป็นครู...

Read more