Read More
คลิปวีดีโอ, สาระความรู้

Blended Learning_โรงเรียน อบจ.เชียงราย

👍👍ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา สามารถเติมเต็มในส่วนที่รัฐจัดให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เชื่อว่าเราสามารถทำได้ดีเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"✅ ลดการสอนพิเศษ✅ ลดการจ้างติวเตอร์✅ ลดภาระงานของครู✅ ทราบพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล✅ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง✅ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ✅ ฯลฯกล่าวโดย : ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เชียงรายhttps://youtu.be/knj_gYdtHJI

Read more