Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

KSP e–Service ระบบรับบริการทางวิชาชีพของคุรุสภา

คุุรุุสภาเชิญชวนสมัครใช้ระบบ KSP e–Service เพื่อรับบริการทางวิชาชีพของคุรุสภา สำหรับเป็น        ช่องทางในการให้บริการด้านวิชาชีพ ได้แก่1) การรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2) การรับบริการการส่งเสริมยกย่องวิชาชีพ สมัครสมาชิกได้ที่นี่ ภายหลังจากสมัครแล้วรอการยืนยันตัวตน (ประมาณ 3 วันทำการ) ***ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนา “ระบบ KSP...

Read more