Read More
บทความ, สาระความรู้

เทคโนโลยีทางการศึกษาโลกที่จะได้เห็นในปี 2019 : Micro-credentials สำหรับคุณครูสาย STEM

        ในปีนี้แนวโน้มการเติบโตของสะเต็มศึกษาและหลักสูตรบูรณาการนั้นมีมากขึ้น ทำให้คุณครูหลายๆท่านนั้นต่างกระตือรือร้นที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆนั้นใส่เข้าใปในการเรียนการสอนของตนเองมากขึ้นด้วย แต่ว่าคุณครูส่วนใหญ่นั้นยังไม่มีประสบการณ์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีที่นำมาช่วยสอนเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีนั้นได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าคุณครูตระหนักถึงความสำคัญต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา แต่ก็ต้องยอมรับว่าเราไม่อาจคาดหวังได้ว่าคุณครูทุกคนจะพร้อมส่งต่อความรู้และเทคโนโลยีที่มีให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ผ่านการอบรม        ซึ่งในต่างประเทศต่างก็เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้มีการบรรจุ หลักสูตร STEM Teacher ซึ่งเป็นหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์สำหรับคุณครูที่งานรัดตัวในวันเวลาปกติ ซึ่งกำลังเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่วนในประเทศไทยก็มีการนำ micro-credentials ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหลักสูตรปริญญาโท เข้ามาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรปริญญาตรี โดย...

Read more