เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

คูปองครู_เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียน ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม่

จำนวนชั่วโมงเรียน
18
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับกลาง
รหัสหลักสูตร
614185001
ราคา (บาท)
4,200

ชื่อเต็มของหลักสูตร

เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียน ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม่

Teaching Intermediate Python Programming to High School Students

รายละเอียด
บทเรียน
ผู้สอน
วันที่อบรม

จากการที่ประเทศไทยกำลังมีการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 การเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นกำลังสำคัญในการร่วมผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว

จึงนับเป็นภารกิจสำคัญของประเทศ โดยหนึ่งในเวลาสำคัญที่ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างเร่งด่วนก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) ซึ่งเป็นวิชาที่จะช่วยปลูกฝังทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) ให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้

สำหรับการออกแบบหลักสูตรและเครื่องมือในการสอนที่นำเสนอนี้จะเน้นไปที่การอบรมครูสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนโปรแกรมในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบได้แล้ว

สำหรับหลักสูตรในระดับกลางนี้ มุ่งออกแบบเพื่อต่อยอดเนื้อหาจากระดับพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเรียนการสอน สอนโดยประยุกต์แนวคิด Project Based Learning โดยใช้โปรแกรม Python รวมถึงเครื่องมือและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินระดับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน

เราจึงจัดทำหลักสูตรอบรมในรูปแบบออนไลน์เพื่อช่วยให้ครูสามารถจัดสรรเวลาของตัวเองในการเข้าอบรมได้ สามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา และยังได้เนื้อหาที่ครอบคลุมสำหรับการสอนนักเรียน สอนโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ครูเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณระดับมัธยม
 2. เพื่อให้ครูเข้าใจแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนการสอน Computational Thinking โดยใช้ Python
 3. เพื่อให้ครูรู้แหล่งศึกษาหาข้อมูลและเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอน Computational Thinking

(หลักสูตรนี้เป็นแบบ online อย่างเดียว 18 ชั่วโมง)


ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร คลิกเลย 

คูปองครู 2562

บทเรียนออนไลน์ 18 ชั่วโมง

 1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร (50 นาที)
 2. คำสั่งและ data type ขั้นกลางใน Python – List data type (70 นาที)
 3. คำสั่งและ data type ขั้นกลางใน Python – Dictionary data type (70 นาที)
 4. ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีกับ encryption ใน Python (60 นาที)
 5. กรณีศึกษาโครงงาน Python รูปแบบที่ 1 (90 นาที)
 6. กรณีศึกษาโครงงาน Python รูปแบบที่ 2 (90 นาที)
 7. กรณีศึกษาโครงงาน Python รูปแบบที่ 3 (120 นาที)
 8. กรณีศึกษาโครงงาน Python รูปแบบที่ 4 (95 นาที)
 9. ปฏิบัติการแบบฝึกหัดเพื่อออกแบบโครงงาน Python (120 นาที)
 10. กิจกรรม Webinar แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแสดงผลงานโครงงาน Python ที่ครูผู้เข้าร่วมออกแบบ (60 นาที)
 11. การทำความรู้จักกับเครื่องมือในการประเมินทักษะการคิดและความสามารถของผู้เรียน (55 นาที)
 12. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินทักษะการคิดและความสามารถของผู้เรียน (55 นาที)
 13. ทำความรู้จักกับแหล่งเรียนรู้ Python ในระดับสากลและเครื่องมือต่อยอดที่น่าสนใจ (50 นาที)
 14. ทำความรู้จักกับแหล่งเรียนรู้ Python ในระดับสากลและเครื่องมือต่อยอดที่น่าสนใจ (30 นาที)
 15. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินทักษะการคิดและความสามารถของผู้เรียน (30 นาที)
 16. สรุป (35 นาที)

ผศ.ดร.ฑิตยา หวานวารี
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา: ปริญญาเอก Computational Intelligence and Systems Science Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น


รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา: Electronic System Engineering, University of Essex ประเทศอังกฤษ


ผศ.ดร.มนนัทธ์ พงษ์พานิช
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา: Bioinformatics, North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา


ดร.นฤมล ประทานวณิช
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา: University of Cambridge ประเทศอังกฤษ


ดร.ศิรินทร์ นิติเนาวรัตน์
อาจารย์พิเศษนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา: University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา


ดร.ศิรินุช บุญสุข
อาจารย์พิเศษสำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

การศึกษา: ปริญญาเอก คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช
อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา: ปริญญาเอก Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา


อ.นิพนธ์ ชินะธิมาตร์มงคล
อาจารย์พิเศษสำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

การศึกษา: ปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา: ปริญญาเอก Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา


ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด

การศึกษา: ปริญญาเอก Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านแล้ว 4931 ครั้ง

ค้นหาหลักสูตร

 • ระดับชั้น

 • ภูมิภาค


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top