เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

คูปองครู_เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียน ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม่ (แบบออนไลน์)

จำนวนชั่วโมงเรียน
12
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับพื้นฐาน
รหัสหลักสูตร
612184002
ราคา (บาท)
4,000

ชื่อเต็มของหลักสูตร

เทคนิคการสอนโปรแกรม Scratch ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียน ระดับประถม ตามหลักสูตรใหม่

Teaching Basic Scratch Programming to Primary School Students

รายละเอียด
บทเรียน
ผู้สอน
วันที่อบรม

จากการที่ประเทศไทยกำลังมีการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0    การเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นกำลังสำคัญในการร่วมผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว

จึงนับเป็นภารกิจสำคัญของประเทศ โดยหนึ่งในเวลาสำคัญที่ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างเร่งด่วนก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) ซึ่งเป็นวิชาที่จะช่วยปลูกฝังทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) ให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้

สำหรับการออกแบบหลักสูตรและเครื่องมือในการสอนที่นำเสนอนี้จะเน้นไปที่การอบรมครูสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่เราสามารถสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบได้

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาครูเพื่อสร้างเสริมความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะกับการสอนแนวคิด Computational Thinking ในขั้นต้น

เราจึงจัดทำหลักสูตรอบรมในรูปแบบออนไลน์เพื่อช่วยให้ครูสามารถจัดสรรเวลาของตัวเองในการเข้าอบรมได้ สามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา และยังได้เนื้อหาที่ครอบคลุมสำหรับการสอนนักเรียน สอนโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งพัฒนาครูเพื่อสร้างเสริมความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะกับการสอนแนวคิด Computational Thinking ในขั้นต้น

(หลักสูตรนี้เป็นแบบ online อย่างเดียว 12 ชั่วโมง)


ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร คลิกเลย 

ภาพบรรยากาศหลักสูตรปี 61 คลิกเลย 

คูปองครู 2562

บทเรียนออนไลน์ 12 ชั่วโมง

 1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร Basic Scratch (40 นาที)
 2. ความสำคัญของหลักสูตรวิทยาการคำนวณและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ตามหลักสูตรแกนกลาง (20 นาที)
 3. การทำความรู้จักกับ Flowchart (แผนแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน) (15 นาที)
 4. การทำความรู้จักกับโปรแกรม Scratch และ code.org (80 นาที)
 5. เริ่มต้นการใช้งาน Scratch (70 นาที)
 6. การสร้างโปรเจคแรกด้วย Scratch (75 นาที)
 7. การเพิ่มตัวละคร คอสตูม และการเปลี่ยนพื้นหลัง (65 นาที)
 8. การทำความรู้จักกับ Script และคำสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ระดับพื้นฐาน (90 นาที)
 9. คำสั่งเกี่ยวกับการแสดงผลระดับพื้นฐาน (60 นาที)
 10. คำสั่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ระดับพื้นฐาน (55 นาที)
 11. คำสั่งเสียงระดับพื้นฐาน (60 นาที)
 12. คำสั่งวนซ้ำ (Loop) (80 นาที)
 13. คำสั่งเงื่อนไข (if-else) (70 นาที)
 14. คำสั่งปากกาและการเขียนเส้นระดับพื้นฐาน (50 นาที)
 15. ตัวแปรและคำสั่งเกี่ยวกับตัวแปรระดับพื้นฐาน (65 นาที)
 16. คำสั่งเกี่ยวกับการดำเนินการระดับพื้นฐาน (45 นาที)
 17. การประยุกต์ใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อสร้าง script ที่ซับซ้อนขึ้น (30 นาที)
 18. วิธีการเตรียมสอน (40 นาที)
 19. สรุป (60 นาที)
 20. กิจกรรม Webinar แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (60 นาที)

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา: ปริญญาเอก Universite de Piewe et Marie Curie (ประเทศฝรั่งเศส)


ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา: ปริญญาเอก Claremont Graduate University (ประเทศสหรัฐอเมริกา)


ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา: ปริญญาเอก Electrical and Computer ที่ Carnegie Mellon University (ประเทศสหรัฐอเมริกา)


รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา: ปริญญาเอก Electrical Engineering and Computer Science ที่ Massachusetts Institute of Technology (ประเทศสหรัฐอเมริกา)


อารีรัตน์ โก
บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

การศึกษา: ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด

การศึกษา: ปริญญาเอก Electrical Engineering and Computer Science ที่ Massachusetts Institute of Technology (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

อ่านแล้ว 7928 ครั้ง

ค้นหาหลักสูตร

 • ระดับชั้น

 • ภูมิภาค


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top