เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

คูปองครู_10 เรื่อง STEM ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา

จำนวนชั่วโมงเรียน
18
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับกลาง
รหัสหลักสูตร
613015001
ราคา (บาท)
3,880

ชื่อเต็มของหลักสูตร

10 เรื่อง STEM ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา

10 STEM Activities for Secondary Teachers

รายละเอียด
บทเรียน
ผู้สอน
วันที่อบรม

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เข้ามาเป็นกระแสสำคัญในแวดวงการศึกษา

องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วยนโยบายการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบและหลักการของการจัดการเรียนรู้เช่นนี้ หากแต่ว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนครูวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศ

ดังนั้นจึงมีความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ด้านสะเต็มศึกษา เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าวของครูในแต่ละพื้นที่ และให้ครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมในเวลาและสถานที่ที่สะดวก

นอกจากนั้นครูวิทยาศาสตร์ยังสามารถรับฟังการบรรยายและดูการฝึกปฏิบัติซ้ำได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นผ่านระบบออนไลน์นี้

นอกเหนือจากการพัฒนาพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์แล้ว ปัจจัยด้านสาระสำคัญ เนื้อหา และรูปแบบของกิจกรรม ถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพครู วิธีการที่จะช่วยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในขั้นปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คือการสาธิตวิธีการปฏิบัติด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ผ่านการใช้เพื่อฝึกอบรมและเห็นผลเชิงประจักษ์ ดังนั้น

การรวบรวมกิจกรรมสะเต็มศึกษาต้นแบบที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ทั้งในเชิงชีวภาพและกายภาพจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อสาธิตแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยกิจกรรมต้นแบบ 10 เรื่อง
 2. เพื่อนำเสนอแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

(หลักสูตรนี้เป็นแบบ online อย่างเดียว 18 ชั่วโมง)


ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร คลิกเลย

เสียงตอบรับจากครูปี 61 คลิกเลย 

ภาพบรรยากาศหลักสูตรปี 61 คลิกเลย 

คูปองครู 2562

วันที่ 1

 1. จมลอย (2 ชั่วโมง)
 2. สกัดดีเอ็นเอ (2 ชั่วโมง)
 3. ตามล่าลายนิ้วมือ (2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

 1. สะเต็มขจัดคราบ (2 ชั่วโมง)
 2. คอลัมน์สีรุ้ง (1 ชั่วโมง)
 3. รถไฟเหาะ (3 ชั่วโมง)

วันที่ 3

 1. ชั้นหนังสือ (1 ชั่วโมง)
 2. ชั้นรองเท้า (1 ชั่วโมง)
 3. คานของชั้น (1 ชั่วโมง)
 4. แขนของชั้น (3 ชั่วโมง)

อ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK


อ.ดร.ภิรมย์ เชนประโคน
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


อ.ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล


อ.ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ University of Manchester, UK


อ.ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ University of Glasgow, UK

อ่านแล้ว 6932 ครั้ง

ค้นหาหลักสูตร

 • ระดับชั้น

 • ภูมิภาค


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top