เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

คูปองครู_6 เรื่อง STEM ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียน ระดับประถมศึกษา

จำนวนชั่วโมงเรียน
12
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับพื้นฐาน
รหัสหลักสูตร
612014001
ราคา (บาท)
2,740

ชื่อเต็มของหลักสูตร

6 เรื่อง STEM ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียน ระดับประถมศึกษา (คูปองครู 2562)

6 STEM Activities for Primary Teachers

รายละเอียด
บทเรียน
ผู้สอน
วันที่อบรม

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เข้ามาเป็นกระแสสำคัญในแวดวงการศึกษา

องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วยนโยบายการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบและหลักการของการจัดการเรียนรู้เช่นนี้ หากแต่ว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนครูวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศ

ดังนั้นจึงมีความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ด้านสะเต็มศึกษา เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าวของครูในแต่ละพื้นที่ และให้ครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมในเวลาและสถานที่ที่สะดวก

นอกจากนั้นครูวิทยาศาสตร์ยังสามารถรับฟังการบรรยายและดูการฝึกปฏิบัติซ้ำได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นผ่านระบบออนไลน์นี้

นอกเหนือจากการพัฒนาพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์แล้ว ปัจจัยด้านสาระสำคัญ เนื้อหา และรูปแบบของกิจกรรม ถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพครู วิธีการที่จะช่วยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในขั้นปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คือการสาธิตวิธีการปฏิบัติด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ผ่านการใช้เพื่อฝึกอบรมและเห็นผลเชิงประจักษ์ ดังนั้น

การรวบรวมกิจกรรมสะเต็มศึกษาต้นแบบที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ทั้งในเชิงชีวภาพและกายภาพจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสาธิตแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยกิจกรรมต้นแบบ จำนวน 6 เรื่อง

(หลักสูตรนี้เป็นแบบ online อย่างเดียว 12 ชั่วโมง)


ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร คลิกเลย 

เสียงตอบรับจากครูปี 61 คลิกเลย 

ภาพบรรยากาศหลักสูตรปี 61 คลิกเลย 

คูปองครู 2562

วันที่ 1

  1. ร่วมเรียนร่วมสร้าง (2 ชั่วโมง)
  2. จมลอย (2 ชั่วโมง)
  3. ตามล่าลายนิ้วมือ (2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

  1. ชั้นหนังสือ (2 ชั่วโมง)
  2. ชั้นรองเท้า (2 ชั่วโมง)
  3. คานของชั้น (2 ชั่วโมง)

อ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK


อ.ดร.ภิรมย์ เชนประโคน
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


อ.ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล


อ.ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ University of Manchester, UK


อ.ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ University of Glasgow, UK

อ่านแล้ว 7183 ครั้ง

ค้นหาหลักสูตร

  • ระดับชั้น

  • ภูมิภาค


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top