เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

หลักสูตรแนะนำ

  • ระดับชั้น

  • ภูมิภาค

4 หลักสูตรคูปองครูที่อยากแนะนำ คือ หลักสูตรที่สะดวก สบาย เข้าใจง่าย ทั้งเนื้อหาสาระและการนำไปใช้ การันตีการตอบรับจากปีที่ผ่านมา ด้วยจำนวนคุณครูที่ลงทะเบียนเรียนกับหลักสูตรเหล่านี้ มากเป็นอันดับ 1 ในหมวดหมู่หลักสูตรรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ มากถึง 9,000 คน

หลักสูตรนี้กำหนดความรู้เฉพาะทางในกรอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ให้ครูได้เพิ่มเทคนิคการสอนและสร้างกิจกรรมในห้องเรียน ด้วย 6 กิจกรรมสะเต็มต้นแบบ ผ่านกิจกรรม เพื่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน ที่เข้าใจง่าย ได้ความรู้  ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรคูปองนี้มุ่งพัฒนาครู เสริมสร้างความรู้ เทคนิคการสอนการใช้งานโปรแกรม Scratch (วิทยาการคำนวณ) ครอบคลุมพื้นฐานของโปรแกรมจนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อเสริมจุดแข็งลบจุดอ่อนในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ข้อมูลเพิ่มเติม 

หลักสูตรนี้กำหนดความรู้เฉพาะทางในกรอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตามมาตรฐาน ว 1.2 ว 2.1 และ ว 2.2 ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบ 5E 7C การประเมินผลระหว่างเรียน และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการนำเทคโนโลยีและระบบออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม แนะนำและติดตามผลการดำเนินงาน   ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาครูเพื่อสร้างเสริมความรู้ และทักษะเกี่ยวกับภาษา Python ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะกับการสอนแนวคิด Computational Thinking (วิทยาการคำนวณ) การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆในการเรียนการสอน การสอนโดยประยุกต์แนวคิด Project based learning โดยใช้โปรแกรม Python รวมถึงเครื่องมือและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินระดับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  ข้อมูลเพิ่มเติม


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top