เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

วิศวะฯ จุฬาฯ ติดอาวุธครูไทยยุค 4.0 จับมือ เทรนครู พัฒนาหลักสูตรครูสู่โลกยุคดิจิทัล”

สืบเนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ และเป็นสถาบันที่เน้นการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตงานวิจัย ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย งานบริการวิชาการ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนรู้และระบบการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มุ่งทำงานด้านการศึกษาของประเทศไทย ต้องการช่วยลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย โดยการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นเครื่องมือช่วยครูจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ได้ตกลงร่วมกันในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย #TrainKru #ร่วมเคียงข้างสร้างอนาคต


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top